สถานีตำรวจภูธรแม่อาย ยินดีต้อนรับ Welcome To Maeai Police Station

พ.ต.อ.สุรพงษ์ บุญยืน
ผกก.สภ.แม่อาย จว.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
สถานีตำรวจภูธรแม่อาย เป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ที่มีความเป็นมืออาชีพ(Professional)มีการบริหารจัดการที่ดี     (Good Governance) เป็นที่พึ่งและเชื่อถือศรัทธาของประชาชนอย่างแท้จริง


พันธกิจ
๑. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยถือเป็นภารกิจที่สำีคัญสูงสุด ๒. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายพื้นที่ี่รับผิดชอบ ๓. บริการและอำนวยสะดวกแก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ๔. ป้องกันและควบคุมอาชญากรรม โดยให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ๕. อำนวยความยุติธรรม โดยยึดหลักนิติธรรม ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๖. ควบคุมและจัดการจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม ๗. นำระบบสานสนเทศ และเทคโนโลยีใหม่ มาใช้ในการบริหารจัดการ


ประวัติความเป็นมา
อำเภอแม่อาย เดิมเป็นกิ่งอำเภอขึ้นกับอำเภอฝาง ซึ่งทางราชการได้แยกตำบลแม่อาย ตำบลแม่สาวและตำบลแม่นาวาง ออกจากอำเภอฝาง ยกฐานะให้เป็นกิ่งให้เป็นกิ่งให้นามว่ากิ่งอำเภอแม่อาย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2510 และเวลาต่อมาอีก 6 ปี ได้ประกาศยกฐานะกิ่งอำเภอแม่อาย ขึ้นเป็นอำเภอแม่อาย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2516 อำเภอเเม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 170 กม. ซึ่งอำเภอแม่อาย ได้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2452 ขณะนี้ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ 736.701 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 478,725 ไร่ ประชากร81,085 คน เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศพม่าหรือสหภาพเมียรมาร์ ระยะทางประมาณ 44 กม.เศษ พื้นที่อำเภอแม่อาย ส่วนมากเป็นป่าและเขา ที่สำคัญเป็นป่าและเขา คำขวัญของอำเภอแม่อาย “ เหนือสุดเวียงเชียงใหม่ ยิ่งใหญ่ดอยฟ้าห่มปก แม่น้ำกกแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุสบฝาง เมืองพระนางมะลิกา เด่นสง่าวัดท่าตอน ลือขจรผลไมไทย ”

193 หมู่ 4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
โทรศัพท์ : 053-459031    โทรสาร : 053-459302
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top